یادداشت 79

زخمی بر پهلویم است

روزگار نمک می پاشد  و من پیچ وتاب میخورم

و همه گمان میکنند میرقصم...

/ 3 نظر / 9 بازدید
مارال

روزهايم گذشت اما روزگار از من نگذشت! ؟ ؟ اما من از روزها و روزگار گذشتم. [گل]

مارال

به کلبه قلبم دعوتت میکنم تا بدانی در اجاق سرد دلم چیزی جز یاد تو نمیسوزد.آپم[گل]

مهربون

نمک دریا بهتره التام میبخشه [ماچ]