یادداشت 38

معلم ورقه ها را داد...

اما همه مرا مسخره کردند,باور کن خودش گفته بود جای خالی رابا کلمه مناسب پر کنید

 درست نوشته بودم, من همه را نوشته بودم "تو"

مگر نه اینکه جای خالی را فقط تو پر میکنی؟؟!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید